Zásady ochrany osobních údajů

Caffé Bohemia, s.r.o. poslední aktualizace: březen 2022

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje

Správcem vašich osobních údajů je společnost Caffé Bohemia, s.r.o., se sídlem Ciolkovského 851/3, Praha 6, IČ: 27173640. („Správce“)

Kam se u nás obrátit

Pro vyřizování vašich podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů anebo stížností slouží e-mailová adresa postmaster@topdomy.cz

Jaké vaše osobní údaje můžeme zpracovávat

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb a uzavřených smluv. Nejčastěji se jedná o:

 • Jméno, příjmení;
 • telefonní číslo;
 • e-mail.

V případě, že jste již s námi uzavřeli smlouvu, zpracováváme obvykle následující osobní údaje:

 • Trvalé bydliště;
 • datum narození;
 • číslo účtu;
 • IČ (u OSVČ);
 • rodné číslo;
 • místo narození;
 • číslo OP;
 • státní občanství.

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu (i) trvání obchodního/právního vztahu (ii) a v potřebném rozsahu po skončení obchodního/právního vztahu nebo následkům skončení právního vztahu nejdéle však na dobu odvolání souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat

Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů založená na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně zasláním e-mailu nebo dopisu na uvedenou kontaktní adresu Správce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy. V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti.

Některé osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy, zpracováváme, bez ohledu na váš souhlas, po nezbytně nutnou dobu (včetně například poskytnuté reklamační doby). To platí také pro plnění povinností, vyplývajících pro nás z obecně závazných předpisů, kdy musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje po dobu stanovenou takovými právními předpisy či v souladu s nimi, a to i po případném odvolání vašeho souhlasu.

Vaše další práva

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména:

 • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • a další práva stanovená v Nařízení.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává přímo Správce, jež rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany vašich osobních údajů:

Caffé Bohemia, s.r.o., se sídlem Ciolkovského 851/3, Praha 6, IČ: 27173640.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Vaše osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé a příjemci, kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany vašich osobních údajů, jedná se zejména o:

 • dodavatele stavebních prací v rámci výstavby bytů a domů;
 • dodavatele IT technologií
 • náhradní dodavatelé a poskytovatelé služeb
 • účetní a daňoví poradci;
 • advokátní kanceláře spolupracující se zpracovatelem;
 • státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Automatizované rozhodování

Vaše osobní údaje nepoužijeme k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Kontaktní údaje dozorového úřadu

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů se můžete rovněž obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz

Caffé Bohemia, s.r.o.