VOP

Všeobecné obchodní podmínky (platební a dodací podmínky)

Platné od 1. ledna 2019

 

Rozsah platnosti

Aktuální znění našich Všeobecných obchodních podmínek (dále také jen „VOP“) je k dispozici na internetových stránkách www.caffe-bohemia.cz/vop. Dodávky, plnění a nabídky společnosti Caffé Bohemia, s.r.o. (dále jen „dodavatel“) se realizují výlučně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Z tohoto důvodu platí VOP také pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když s nimi strany opakovaně výslovně nevysloví souhlas. Odchylky od těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou účinné jen tehdy, když je dodavatel písemně potvrdí.

 

Nabídka

Pokud není písemně sjednáno něco jiného, nabídka se podává v Korunách českých (CZK) a obsahuje všechny platné zákonné daně z přidané hodnoty a odvody, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Nabídka se předkládá v písemné formě prostřednictvím e-mailu, je nezávazná, a pokud v ní není uvedeno něco jiného, má platnost 14 dní od okamžiku jejího podání. Nabídka získává závaznost teprve písemným potvrzením o realizaci zakázky ze strany dodavatele formou podepsaného potvrzení objednávky/zakázky.

Nárůst určujících cen materiálu (např. papíru, tiskových barev, materiálu k vazbě knih atd.), tak jako zvýšení mzdových nákladů na základě kolektivní smlouvy po stanovení kupní ceny, ale před vlastním vyúčtováním dodávky, opravňuje dodavatele, aby zvýšené náklady zohlednil ve vyúčtování.

 

Potvrzení zakázky / potvrzení objednávky

Aby byl dodavatel vázán příkazem objednatele k realizaci zakázky, musí ji dodavatel písemně potvrdit. Všechna doplnění a změny zakázky vyžadují rovněž písemné potvrzení dodavatele.

 

Změny zakázky / změny objednávky

Dojde-li před začátkem realizace objednávky k podstatným změnám, jež se týkají rozsahu, nákladu, druhu papíru, titulu, umístění inzerce apod., tak je nutné tyto změny považovat za novou zakázku – při realizaci nové zakázky, která nahradí tu předchozí, se nemusí uplatňovat storno-podmínky. Bude-li si objednatel přát provést podstatné změny během 6 týdnů před plánovaným začátkem kampaně, budou mu naúčtovány vzniklé vícenáklady. V případě, že nová zakázka nebude moci být realizována (např. z kapacitních důvodů či nutnosti objednat papír…), může objednatel žádat splnění platně uzavřené zakázky – v opačném případě dojde k uplatnění storno-podmínek.

 

Podmínky pro stornování

V případě, že objednatel před začátkem realizace objednávky stornuje zakázku nebo jen její část, je povinen uhradit storno-poplatek ve výši 10 % hodnoty stornované produkce (hodnota zakázky) a náklady, které byly již na realizaci zakázky vynaloženy (redakční činnost, práce grafika, objednaná kapacita tiskárny, papír, apod.). Za (částečné) stornování, popř. zrušení termínu v době do 6 týdnů před dohodnutým začátkem kampaně je povinen objednatel uhradit dodavateli storno-poplatek ve výši 60 % hodnoty zakázky a náklady, které již byly na realizaci zakázky vynaloženy – při (částečném) nebo úplném stornování týden či méně před začátkem kampaně je povinen objednatel uhradit dodavateli storno-poplatek 100 % z hodnoty stornované produkce a náklady, které již byly na realizaci zakázky vynaloženy.

 

Poptávky, plány, zkoušky a návrhy

Pokud nebude ujednáno nic jiného, náklady na poptání podmínek, sestavení mediálních a marketingových plánů, provedení zkoušek a vytvoření návrhů je povinen objednatel dodavateli uhradit, i když zakázka nebyla realizována.

 

Autorské právo

Objednatel nese sám odpovědnost za rozmnožení, zpracování, změnu nebo jiné užití všech podkladů. Objednatel je povinen nahradit dodavateli škodu, která by vyplývala z nároků třetích osob spočívající v porušení autorských práv, práv výkonných umělců, jiných průmyslových práv nebo práv na ochranu osobnosti. Za obsah (obraz a text) objednaného díla je výhradně odpovědný objednatel.

 

Poskytnutí dat

K uvolnění díla do tisku, distribuce či on-line zveřejnění zašle dodavatel objednateli ke schválení náhledový pdf-soubor nebo prostý text. Dodavatel může pro schválení či korekturu stanovit přiměřenou lhůtu, po jejímž marném uplynutí se považuje návrh za schválený. Objednatelem dodaná data nekontroluje dodavatel s ohledem na jejich obsah. Vícenáklady (např. vyměněné stránky či inzeráty) budou vyúčtovány dle nákladnosti. Veškerá odpovědnost dodavatele za chyby způsobené poskytnutými neúplnými daty je vyloučena. To platí i v případě, že technické údaje zakázky jsou neúplné či nesprávné. Nedá-li objednatel k dispozici žádný závazný nátisk nebo jiný kontrolní náhled a ani takový si u dodavatele neobjedná, nepřebírá dodavatel odpovědnost za správnost a řádné splnění objednávky.

 

Poskytnutý materiál

Podklady a materiály poskytnuté objednatelem je nutno dodat v dohodnutém množství a kvalitě dodavateli, který potvrdí pouze přijetí. V případě dodání nesprávných podkladů je dodavatel oprávněn odepřít převzetí dodávky (musí přitom uvést důvod). Dodavatel je zproštěn povinnosti vyzkoušet podklady a materiály dodané objednatelem pro realizaci jeho zakázky či ho předem varovat.

 

Úschova podkladů pro zakázku, tiskovin a pomůcek

Za cizí data, datové nosiče a jiné předměty, které si před realizací zakázky objednatel nevyžádá zpět, nepřebírá dodavatel žádnou odpovědnost. Není povinností dodavatele, aby uchovával po provedení zakázky tiskoviny, podklady pro tisk, data a datové nosiče, tiskařské desky a zařízení, papíry atd., ledaže to bylo s objednatelem ujednáno zvlášť; v tomto případě nese objednatel náklady na uskladnění a rovněž nebezpečí zničení. Výpočet nákladů na skladování probíhá zpětně vždy za předchozí kalendářní měsíc. Za poškození a ztrátu ručí dodavatel jen v případě úmyslu či hrubé nedbalosti.

 

Doba dodání a termíny dodání

Není-li v potvrzení o realizaci zakázky uvedeno něco jiného, doba dodání začíná běžet v okamžiku, když má dodavatel k dispozici všechny pracovní podklady a informace nutné k realizaci zakázky a objednatel uhradil všechny splatné platby (např. zálohy či doplatky z předchozích zakázek), nejdříve však dnem potvrzení realizace zakázky; končí dnem, kdy je kampaň realizována podle objednávky nebo je podle smlouvy zakázka připravena k vyzvednutí. Pevné termíny musí být výslovně písemně ujednány, ostatní sjednané termíny dodání jsou jen přibližné. Při prodlení s dodáním podkladů musí objednatel poskytnout dodavateli přiměřenou dodatečnou lhůtu. Za překročení doby dodání není dodavatel odpovědný v případě, že tato byla způsobena porušením povinnosti poskytnout součinnost ze strany objednatele nebo jím požadovanými změnami objednávky.

 

Prodlení s převzetím

V souladu se smluvním ujednáním je objednatel povinen neprodleně převzít k odebrání připravené zboží nedohodnou-li se písemně strany jinak. Nedostojí-li této povinnosti, považuje se dodávka za převzatou dnem, v němž mělo nastat převzetí dle sjednaných podmínek. Tímto přechází na objednatele nebezpečí nahodilé zkázy. Při prodlení s převzetím nebo při nastalé nemožnosti dodání způsobeného vyšší mocí je dodavatel oprávněn zboží uskladnit sám nebo u dopravce, a to na náklady a na nebezpečí objednatele.

 

Platební podmínky

Pokud nebylo v objednávce písemně ujednáno nic jiného, zavazuje se objednatel k úhradě vystavených faktur nejpozději 14 dnů od jejich vystavení. Dodavatel zasílá faktury prostřednictvím e-mailu ve formátu PDF na určený e-mail objednatele, případně poštou formou doporučené zásilky na adresu uvedenou objednatelem při obchodním styku a/nebo zapsanou v příslušném veřejném rejstříku podnikatelů. Započtení vzájemných pohledávek objednatele je vyloučeno, pokud tyto pohledávky nebyly uznány soudem či je výslovně neuznal dodavatel. U zakázek většího rozsahu budou dle odvedené práce vystaveny dílčí faktury a požadovány dílčí platby. Pokud není ujednáno nic jiného, může probíhat zúčtování u inzerce v novinách a časopisech zásadně pro každé vydání. Byla-li sjednána sleva, tak je její uplatnění přípustné jen tehdy, když objednatel dostál všem svým povinnostem vyplývajícím ze smluvního poměru a řádně a včas uhradil za služby, jinak ztrácí právo slevy a je povinen uhradit celou cenu bez slevy. U bankovních převodů je považován za den dojití platby ten den, ve kterém je platba připsána na bankovní účet dodavatele. Platby prostřednictvím směnky nebo šeku nejsou akceptovány. V případě prodlení s platbou budou účtovány úroky z prodlení v zákonné výši. V případě opoždění může dodavatel pověřit kancelář zabývající se inkasem pohledávek vymáháním splatných pohledávek a této předat za tímto účelem také údaje o objednateli. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit náklady inkasní firmy nebo advokátní kanceláře v celém rozsahu. Pokud během trvání smluvního vztahu dojde ke zhoršení hospodářských poměrů, bonity nebo úvěrového ratingu objednatele nebo bude-li objednatel v prodlení se splatnou úhradou nebo budou-li známy jiné okolnosti, které zpochybní platební schopnost objednatele nebo ohrozí platbu ze strany objednatele, je dodavatel oprávněn požadovat platby předem a zadržet přitom ještě nedodané služby a odepřít plnění, zkrátit lhůtu splatnosti, zesplatnit existující pohledávky nebo odstoupit od realizace zakázky. Kdyby došlo k zahájení insolvenčního řízení s objednatelem, je dodavatel oprávněn podmínit provedení zakázek a vydání zboží platbou předem.

Uznané reklamace neopravňují objednatele k nezaplacení celé částky faktury, nýbrž pouze k její přiměřené části.

 

Reklamace

Reklamace zjevných vad je přípustná jen bezprostředně po obdržení zakázky prostřednictvím doporučeného dopisu nebo e-mailu, který dodavatel potvrdí. Skryté vady musí být u dodavatele uplatněny bezprostředně po jejich odhalení, nejpozději však 30 dnů po termínu dodání či poté, co zakázka opustila podnik dodavatele, popř. jeho sféru vlivu. Právo vyplývající ze záruky musí být soudně uplatněno při ostatním promlčení do třech měsíců ode dne splnění zakázky. Vady části dodávky nesmí vést k reklamaci celé dodávky. Dodavatel má právo vyřešit reklamaci buď dodatečnou opravou, nebo poskytnutím náhradního plnění; volba způsobu záleží na něm. To samé platí pro případ oprávněné reklamace dodatečné opravy či poskytnutí náhradního plnění. Pokud by nebyla možná včasná dodatečná oprava nebo poskytnutí náhradního plnění, může objednatel podle zákonných předpisů odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení kupní ceny. Odchylky ve vlastnostech papíru či jiného materiálu, který zakoupil dodavatel, nemohou být reklamovány, pokud jsou tyto prohlášeny za přípustné v dodacích podmínkách příslušného výrobce papíru (na požádání mohou být objednateli předloženy). U barevné reprodukce nepředstavují vadu drobné odchylky od barvy originálu. To samé platí pro drobné odchylky mezi nátiskem a tiskem zakázky, obzvláště když se jedná o rozdílný papír nátisku a tisku zakázky, dále o rozdíl mezi konečným produktem na jedné straně a zkušebním výtiskem, který byl předložen objednateli k uvolnění díla do tisku, nebo předlohou dodanou objednatelem (např. výtisk z počítače, digitální výtisk) na straně druhé. Pro nastavení barevnosti platí procesní standard (PSO) ISO 12647/2. Za odchylky ve vlastnostech použitého materiálu odpovídá dodavatel jen do výše vlastních nároků vůči příslušnému dodavateli. U papíru, kartonu a jiného materiálu platí ty tolerance, které jsou uvedeny v dodacích podmínkách dodavatelského průmyslu. U dílčích dodávek je nutno reklamovat jen dílčí dodávku. Podle zvyklostí papírenského průmyslu mohou být všechny papíry a kartony in puncto grammage dodány až o 5 % těžší či lehčí, než byly objednány. Dodavatel neručí v žádném případě za škody, které vznikly nesprávným skladováním výrobků ze strany objednatele. Odpovědnost za věcné škody vzniklé jako důsledek vady výrobku (následná škoda vzniklá v důsledku vady koupené věci) je vyloučena, ledaže by dodavatel jednal v hrubém zavinění.

 

Omezení odpovědnosti

Nároky na náhradu škody objednatele jsou vyloučeny, pokud škoda nebyla způsobena na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání. Nároky na náhradu škody objednatele jsou omezeny na náhradu škody předvídatelné dodavatelem a na výši čisté hodnoty zakázky (vlastní výkon vyjma plnění poskytnuté třetími osobami a materiálu). Náhradu za ušlý zisk a náhradu následné škody není možné požadovat. Nároky na náhradu škody je při ostatním promlčení nutno uplatnit před soudem ve lhůtě do tří měsíců od okamžiku, kdy se objednatel o škodě dozvěděl a dvou let od dodání, resp. poskytnutí služby. Po uplynutí šesti měsíců od dodání, resp. poskytnutí služby nese objednatel důkazní břemeno týkající se prokázání zavinění dodavatele a jeho stupně.

 

Poruchy ve výrobě

Poruchy ve vlastní výrobě a takové přerušení provozu, na kterých je závislá realizace zakázky a které jsou způsobeny vyšší mocí, jako je válka, nedostatek energií, sabotáž, stávky a výluky, přírodní katastrofy apod., nebo jsou důsledkem jiných nepředvídatelných, mimořádných a nezaviněných okolností, jako např. potíže při obstarávání materiálu, havárie strojů, nedostatek redaktorů, grafiků atd., umožňují nedodržení sjednaných dodacích termínů a cen. Tímto způsobem nastalé překročení dodací lhůty neopravňuje objednatele, aby odstoupil od smlouvy nebo aby činil dodavatele odpovědného za vzniklou škodu. Pokud by bylo natrvalo zabráněno poskytnutí plnění, tak je každá ze smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět. Nároky na náhradu škody jsou rovněž vyloučeny. Dodavatel je povinen neprodleně objednatele informovat o skutečnosti, že nastaly výše uvedené okolnosti.

 

Odchylná ustanovení

Odchylky od těchto dodacích a platebních podmínek získají platnost až po jejich písemném potvrzení ze strany dodavatele. Tyto dodací a platební podmínky zůstanou závazné i tehdy, když by z nějakého důvodu byly neplatné jen jejich jednotlivé části. Všeobecné obchodní podmínky objednatele, které se odlišují od těchto, nejsou pro dodavatele závazné; nejsou závazné ani v případě, že se na ně objednatel odvolá a dodavatel je v konkrétním případě výslovně nepopírá.

 

Použitelné právo, místo plnění, rozhodčí smlouva

Smluvní strany dohodly, že tyto VOP jsou pro ně závazné. Otázky neupravené těmito VOP nebo jinak písemně mezi stranami ujednané se řídí českým právem. Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. Místo plnění pro dodání a platbu je sídlo dodavatele EXW Incoterms, nedohodnou-li strany individuálně a písemně jinak. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení. Spory budou rozhodnuty jediným rozhodcem, a to Ing. Dušanem Benžou, CSc. bytem Žižkova 6, 602 00 Brno. Pokud by tento rozhodce nemohl spor rozhodovat, případně by odmítl spor projednat, funkce rozhodce by se vzdal, nebo pokud nepřijme funkci rozhodce do 15 dnů ode dne doručení žaloby, je spor oprávněn rozhodnout rozhodce Ing. Zdeněk Burian, CSc., bytem Jubilejní 32, 620 00 Brno. Pokud za stejných podmínek nebude rozhodce Ing. Zdeněk Burian, CSc. rozhodovat spor, je oprávněn spor rozhodnout rozhodce JUDr. Zdeněk Bouček, bytem Šumavská 31, 612 54 Brno. Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, kterou podá kterákoli strana na adresu Česká komora rozhodců, Brno, Jubilejní 32.

Rozhodčí řízení bude provedeno podle právního řádu České republiky a bude se konat na základě písemných podkladů bez ústního jednání. Rozhodčí nález nemusí obsahovat písemné odůvodnění. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením. Rozhodčí nález nabývá právní moci dnem doručení a je vykonatelný. Odměna za rozhodčí řízení činí 3% z hodnoty sporu, nejméně však 2.500,- Kč (bez DPH).

 

Ostatní ustanovení

Tyto VOP byly vyhotoveny v české jazykové verzi s ohledem na skutečnost, že se právní vztah mezi dodavatelem a odběratelem řídí českým právem. V případě, že by byly jednotlivá ustanovení VOP neúčinné nebo neplatné, nejsou tím dotčeny ostatní ustanovení VOP. Na místo neúčinného nebo neplatného ustanovení má nastoupit účinná a proveditelná úprava, jejíž účinky se nejvíce podobají cíli, který byl sledován neúčinným či neplatným ustanovením. Předchozí ustanovení platí obdobně i pro případ, že se VOP ukáží jako neúplné.

Dodavatel neručí za vady u konečného produktu, které byly zaviněny chybně dodanými daty. Není-li poskytnut žádný závazný Proof (např. korekturní obtah), nepřebírá dodavatel žádnou záruku za správnost exponování (např. nanášení barvy při tisku). Všechny sjednané termíny dodání mohou být dodrženy pouze při včasném dodání a odsouhlasení podkladů.

V případě závažného důvodu je dodavatel bez ohledu na jiná ujednání oprávněn vypovědět celkový smluvní vztah nebo jednotlivé části z něj kdykoliv a s okamžitým účinkem (Závažným důvodem se rozumí zejména to, pokud by u objednavatele došlo ke zhoršení nebo ohrožení majetkových poměrů a tím by bylo ohroženo splnění pohledávek dodavatele vůči objednavateli nebo pokud by se objednavatel dostal do prodlení s platbou faktury po její lhůtě splatnosti. Při rozvázání smluvního vztahu ze závažného důvodu je dodavatel oprávněn neprodleně vyúčtovat veškerá plnění poskytnutá do okamžiku rozvázání zakázkového vztahu.).